Palvelut

Olemme ratkaisukeskeinen tuottavuuden ja hyvinvoinnin edistäjä. Kehitämme tulevaisuuden organisaatioita ja kestävää liiketoimintaa rohkeasti omistajien strategioista työntekijöiden arjen hetkiin.

Palveluitamme ovat hallitustyön ja omistajuuden kehittäminen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän sparraus, esimiestyön kehittäminen, tiimin ja työyhteisön kehittäminen, työn ja prosessien toimivuuden kehittäminen, strategian tai liiketoimintasuunnitelman päivitys, tuotteiden, palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittäminen, työnohjaus ja coaching sekä lyhytterapia. Lisäksi palvelemme toteuttaen tutkimuksia ja selvityksiä sekä laaja-alaisia kehityshankkeita. Tutkimukset ja selvitykset voivat kohdistua yhden palvelumme sisältöihin, mutta laaja-alaisemmat kehityshankkeet saattavat pitää sisällään elementtejä kaikista palveluistamme.

Työn ja prosessien toimivuuden kehittäminen

Avainsanoja

 • henkilöstölähtöinen Lean
 • piilohukan poisto
 • tiimin tai osaston työn sujuvuus ja kehittäminen
 • järjestelmien uudistus ja käyttöönotto
 • prosessien uudistaminen
 • tiimien kokoonpanojen muutokset ja fuusiot
 • digitalisaatio

Kehitämme yhdessä henkilöstön kanssa työn sujuvuutta, prosessien ja rakenteiden tehokkuutta sekä organisaation kestävyyttä. Tuemme investointeja, kuten järjestelmien uudistaminen ja käyttöönotto ihmiskeskeisesti.

Tavoitteena on aina luoda pysyvää osaamista ja rakenteita, joiden avulla organisaatio pystyy jatkuvasti, systemaattisesti ja mittaroidusti kehittämään toimintaansa sekä arvioimaan kehittämistoimenpiteiden tuottavuutta.

Tiimin ja työyhteisön kehittäminen

Avainsanoja

 • perustehtävä ja roolit
 • ryhmäytyminen ja yhteiset toimintamallit
 • erilaisuuden hyödyntäminen
 • monikulttuurisuus
 • vuorovaikutustaidot
 • jaksaminen ja työhyvinvointi
 • palaveri- ja kehittämiskäytännöt
 • yhteis- ja työsuojelutoiminta
 • henkilöstö- ja koulutussuunnittelu

Sparraamme tiimejä ja työyhteisöjä toimivammiksi, tehokkaammiksi ja motivoituneemmaksi. Näillä lisätään myös hyvinvointia ja sitoutumista. Meillä on ainutlaatuinen kyky rakentaa tieteen ja käytännön pohjalta tiimejä, jotka aidosti jakavat strategian, arvot ja toimintaperiaatteet arjessa.

Prosessin avulla tiimit selättävät ryhmäytymisen haasteet ja luovat kestävät yhteiset toimintamallit. Organisaatiot luovat yhteistyö- ja vuorovaikutuskulttuuria, jossa hyödynnetään monikulttuurisuutta ja yksilöiden erilaisuutta. Työn jatkuvasta parantamisesta, osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnin ylläpidosta tulee osa tiimien ja koko yhteisön arkirutiineja.

Systemaattiseen Terve organisaatio -malliin perustuvan pienryhmätyöskentelyn avulla prosessi voidaan toteuttaa ketterästi myös suurissa organisaatioissa.

Esimiestyön kehittäminen

Avainsanoja

 • itsetuntemuksen ja johtajuuden kehittäminen
 • arjen vaikeiden tilanteiden kohtaaminen
 • ratkaisukeskeinen vuorovaikutus
 • valmentava johtajuus arjessa
 • muutosjohtaminen käytännössä
 • lakisääteiset asiat kuntoon
 • esimiehen työkalut käyttöön

Sparraamme ja valmennamme esimiehiä itsetuntemuksen kehittämisessä ja johtajana kasvamisessa. Autamme kirkastamaan roolia, ottamaan aktiivisesti käyttöön esimiehen työkalupakin ja kohtaamaan arjen vaikeita tilanteita.

Sparraus voi vaihdella yksittäisen esimiehen tai ryhmän kertatapaamisista pitkiin kehittämisprosesseihin, jotka sidotaan muun muassa strategian implementointiin. Prosessin myötä esimiehet ovat paremmin kiinni esimiestyön ytimessä.

Käytettävissä on esimiehille myös päivystävä coaching- tai työnohjaus-puhelin, jonka avulla esimies saa oikea-aikaisesti tukea ja apua esimiestyön akuutteihin haasteisiin.

Työnohjaus & Coaching

Avainsanoja

 • yksilön ja ryhmän kehittäminen
 • haasteiden ratkaiseminen
 • tavoitteiden saavuttaminen
 • itsetuntemus
 • voimavarat
 • rajat
 • muutoskyvykkyys
 • ammatillinen kasvu
 • ajattelu- ja toimintamallit

Ratkaisukeskeinen työnohjaaja tai coach tukee yksilön tai ryhmän kehitysprosessia. Se auttaa reflektoinnin kautta yksilöä ja ryhmää itsensä ja työnsä tutkimisessa, arvioimisessa ja kehittämisessä. Prosessin avulla havaitaan omia ajattelu- ja toimintamalleja ja lisätään itsetuntemusta sekä tuetaan työssäjaksamista ja rajojen tunnistamista. Prosessi vapauttaa myös henkilöstön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön.

Palvelumme sopii monenlaisten kysymysten, kokemusten ja tunteiden käsittelyyn. Asiantuntijamme tukee ja auttaa asiakasta kirkastamaan sekä saavuttamaan henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteitaan sekä vahvistamaan itsetuntemusta, joustavuutta ja muutoskyvykkyyttä.

Johtoryhmätyön kehittäminen

Avainsanoja

 • yhteistyö hallituksen kanssa
 • ketterä johtoryhmätyö
 • johtoryhmän sisäiset suhteet
 • muutosjohtaminen
 • jämäkkyys ja hankalat tilanteet
 • viestintä

Sparraamme johtoa olemaan yksilönä ja ryhmänä paras versio itsestään ja vastaamaan yhteistyön ja muuttuvan ympäristön haasteisiin. Prosessi rakentaa johdon kesken tiiviin ja luottamusta herättävän yhteishengen, joka säteilee koko organisaatioon. Johto toimii arvojohtajana ja esimerkkinä sekä panostaa johtajuuden kehittämiseen.

Selkiytämme johdon ja hallituksen suhdetta ja vuorovaikutuksen sisältöä yhteisömuodoiltaan erilaisissa organisaatioissa. Kirkastamme omistajuuden vaikutusta strategiaan ja sen toteutukseen jäsentäen periaatteellisia eroja, jotka vaikuttavat koko organisaation toimintaan.

Hyödynnämme myös Terve organisaatio -mallia strategian luomisessa ja käytäntöön viennissä. Mallin mukaisesti koko henkilöstö osallistuu systemaattisesti strategian luomiseen, mittarointiin ja toteuttamiseen arjessa.

Tutkimukset ja selvitykset

Avainsanoja

 • toimialaselvitys
 • pk-yrityksen terveystarkastus ja kunto-ohjelma (KasvuAudit)
 • työyhteisön syväkartoitus
 • ristiriitatilanteiden juurisyykartoitus
 • ilmapiiriselvityksen syventäminen
 • asiakastyytyväisyys-selvityksen syventäminen

Teemme tutkimustoiminnan ammattilaisina erilaisia räätälöityjä tutkimuksia ja selvityksiä organisaation tarpeiden mukaan toiminnan kehittämisen tueksi. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi toimialaan, liiketoimintaan, työyhteisöihin, johtamiseen tai konflikteihin.

KasvuAudit on pk-yrityksen, ketterä sekä nopea terveystarkastus ja kunto-ohjelma etsii kipupisteet, nopeat tehostuskohdat ja potentiaaliset kasvukohdat sekä auttaa eteenpäin palkitun moniammatillisen asiantuntijatiimin avulla.

Kehitämme liiketoimintaa laaja-alaisesti omistajastrategioista työntekijän arjen hetkiin.

Hallitustyön ja omistajuuden kehittäminen

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa yritysten hallitustyötä ja omistajuuden prosesseja. Otamme perusteellisesti huomioon yritysten ja yhteisöjen väliset erot sen osalta mikä sidosryhmä yrityksen omistaa tai käyttää yhteisössä valtaa. Kehittäminen tapahtuu siis yhteisön erityispiirteet huomioiden olipa kyseessä sitten pk- ja perheyritys, pääomasijoittajien yhtiö, osuuskunta, keskinäinen yhtiö tai järjestö.

Avainsanoja

 • hallitus
 • hallintoneuvosto
 • puheenjohtaja
 • valiokunnat
 • roolit, tehtävät ja valinnat
 • pelisäännöt ja dokumentaatio
 • omistajastrategia
 • osaamisen kehittäminen

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa yritysten hallitustyötä ja omistajuuden prosesseja. Olemme globaalisti ainutlaatuisia, sillä kykenemme tuomaan merkittävää lisäarvoa toiminnan kehittämiseen aina yleishyödyllisestä toiminnasta osakeyhtiöihin ja perheyrityksiin. Lisäksi osuustoiminta ja keskinäisyys saavat meiltä asiantuntemusta, jota muut eivät voi tarjota.

Palveluitamme käyttävien yhteisöjen hallinto ei vain valvo johtoa, vaan on yritykselle tai organisaatiolle aito lisäarvotekijä. Se sparraa johtoa, verkostoituu ja edistää liiketoiminnan tavoitteita ajankohtaiset työkalut ja mahdollisuudet tunnistaen. Roolit ja tehtävät ovat kirkkaat ja toiminnan pelisäännöt selkeät.

Erityisasiantuntijamme
Iiro Jussila

Sessiot tarjosivat tarpeellisen kanavan hallituksen jäsenille ja antoivat hyvän lähtölaukauksen kehittämiseen. Tärkeitä asioita käsiteltiin hyvässä hengessä, sopivasti ravistellen. Asiantuntija oli rautaisen ammattitaitoinen ja keskustelutti porukkaa miellyttävällä tavalla. Hän nosti esiin niin hallitustyössä yleisesti tärkeitä asioita kuin sellaisia asioita, jotka ovat erityisen tärkeitä yhdistyksen hallitustyön kehittämisen kannalta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän sparraus

Sparraamme asiakasyritystemme johtoa olemaan paras versio itsestään ja vastaamaan niihin haasteisiin, joita johtamisen muuttuva ympäristö tarjoaa. Olemme ainutlaatuisia siinä, että tunnemme erilaisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen johtamisen erityispiirteet.

Avainsanoja

 • yhteistyö hallituksen kanssa
 • strateginen johtaminen
 • johtoryhmätyö
 • johtaminen
 • advisory board

Sparraamme asiakasyritystemme johtoa olemaan paras versio itsestään ja vastaamaan niihin haasteisiin, joita johtamisen muuttuva ympäristö tarjoaa. Olemme ainutlaatuisia siinä, että tunnemme erilaisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen johtamisen erityispiirteet.

Palveluitamme käyttävien yhteisöjen johto rakentaa hallituksensa kanssa toimivan ja yhteisön erityispiirteet huomioivan strategisen vuoropuhelun. Se rakentaa keskenään tiiviin ja luottamusta herättävän yhteishengen, joka säteilee koko organisaatioon. Johto toimii koko yhteisönsä arvojohtajana, se panostaa johtajuuden kehittämiseen ja toimii esimerkkinä koko työyhteisölle.

Esimiestyön kehittäminen

Tarjoamme esimiehille tukea, sparrausta ja valmennusta itsetuntemuksen kehittämiseen, johtajana kasvamiseen ja arjen vaikeisiin tilanteisiin. Laitamme asiakasyhteisöjemme esimiesten työkalupakit kuntoon.

Avainsanoja

 • esimiehen palveleva päivystyspuhelin
 • itsetuntemuksen ja johtajuuden kehittäminen
 • arjen vaikeiden tilanteiden kohtaaminen
 • ratkaisukeskeinen vuorovaikutus
 • valmentava johtajuus
 • lakisääteiset asiat kuntoon ja työkalut hyötykäyttöön

Tarjoamme esimiehille tukea, sparrausta ja valmennusta itsetuntemuksen kehittämiseen, johtajana kasvamiseen ja arjen vaikeisiin tilanteisiin. Laitamme asiakasyhteisöjemme esimiesten työkalupakit kuntoon.

Palveluitamme käyttävien yhteisöjen esimiehet ovat tehtäviensä tasalla. He lujittavat ja uudistavat koko työyhteisöä edistämänsä ratkaisukeskeisen vuoropuhelun kautta.

Tiimin ja työyhteisön kehittäminen

Meiltä asiakkaat saavat tukea tiimiensä ja koko yhteisön toimivuuden edistämiseen, toimintansa tehostamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen. Avullamme asiakasyhteisöt selättävät ryhmäytymisen haasteet ja luovat kestävät yhteiset toimintamallit. Organisaatiot luovat tuellamme yhteistyö- ja vuorovaikutuskulttuuria, jossa hyödynnetään monikulttuurisuutta ja yksilöiden erilaisuutta. Työssä jaksamisen edistämisestä ja hyvinvoinnin ylläpidosta tulee osa tiimien ja koko yhteisön arkirutiineja.

Avainsanoja

 • perustehtävä
 • uuden tiimin haasteet
 • ryhmäytyminen ja yhteiset toimintamallit
 • yhteistyö ja erilaisuus
 • monikulttuurinen työyhteisö
 • vuorovaikutuskulttuuri
 • jaksaminen ja hyvinvoinnin ylläpito

Meiltä asiakkaat saavat tukea tiimiensä ja koko yhteisön toimivuuden edistämiseen, toimintansa tehostamiseen sekä henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen. Avullamme asiakasyhteisöt selättävät ryhmäytymisen haasteet ja luovat kestävät yhteiset toimintamallit. Organisaatiot luovat tuellamme yhteistyö- ja vuorovaikutuskulttuuria, jossa hyödynnetään monikulttuurisuutta ja yksilöiden erilaisuutta. Työssä jaksamisen edistämisestä ja hyvinvoinnin ylläpidosta tulee osa tiimien ja koko yhteisön arkirutiineja.

Työn ja prosessien toimivuuden kehittäminen

Meiltä asiakkaat saavat sparrausta ja valmennusta työnteon ja prosessien tehostamiseen sekä järjestelmien uudistamiseen ja käyttöönottoon. Palveluamme käyttävien yhteisöjen henkilöstö motivoituu kehittämiseen, jota tehdään heidän jokapäiväisistä tarpeistaan ja arkirealiteeteista käsin. Myös järjestelmäuudistukset tehdään yhteisöt tarpeet ja osaamiset huomioiden.

Avainsanoja

 • henkilöstölähtöinen Lean
 • arkihukan poisto
 • järjestelmien uudistus ja käyttöönotto
 • prosessien uudistaminen
 • tiimin tai osaston työn kehittäminen
 • digitalisaatio

Meiltä asiakkaat saavat sparrausta ja valmennusta työnteon ja prosessien tehostamiseen sekä järjestelmien uudistamiseen ja käyttöönottoon. Palveluamme käyttävien yhteisöjen henkilöstö motivoituu kehittämiseen, jota tehdään heidän jokapäiväisistä tarpeistaan ja arkirealiteeteista käsin. Myös järjestelmäuudistukset tehdään yhteisöt tarpeet ja osaamiset huomioiden.

Strategian tai LTS:n päivitys

Menestystä tuottava strategia perustuu yrityksen tai yhteisön toiminnan tarkoitukseen. Se huomioi tasapainoisesti toiminnan eri osa-alueet ja on helposti purettavissa auki toimintasuunnitelmiksi sekä talousarvioiksi.

Avainsanoja

 • toiminnan tarkoitus ja arvot
 • visio ja strategiset tavoitteet
 • mittarit
 • toimintaympäristö
 • toimenpiteet
 • organisaatio
 • resurssit
 • viestintä

Menestystä tuottava strategia perustuu yrityksen tai yhteisön toiminnan tarkoitukseen. Se huomioi tasapainoisesti toiminnan eri osa-alueet ja on helposti purettavissa auki toimintasuunnitelmiksi sekä talousarvioiksi.

Menestystä tuottava strategia ei ole vain diasarja johtajan tietokoneella, vaan dynaamisesti arjessa vaikuttava ajatus ja joukko eri sidosryhmien tekoja. Se luodaan ja sanoitetaan yhdessä, sen toteutumisesta keskustellaan toistuvasti ja se uudistuu muuttuvien olosuhteiden mukaisesti.

Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

Palvelumuotoilun tarkoituksena on kehittää ja sujuvoittaa erilaisia palveluita, tiloja tai tuotteita erityisesti käyttäjän näkökulmasta.

Avainsanoja

 • palvelumuotoilu
 • kiihdyttämöt
 • sprintit

Palvelumuotoilun tarkoituksena on kehittää ja sujuvoittaa erilaisia palveluita, tiloja tai tuotteita erityisesti käyttäjän näkökulmasta.

Palvelumuotoilija varmistaa, että asiakaskokemus on miellyttävä sekä sujuva ja että asiakas on asioinnin ajan perillä siitä, mitä kulloisenakin hetkenä tapahtuu. Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää lähes millä alalla tahansa ja palvelu voi olla lähi- tai digitaalista palvelua.

Työnohjaus ja coaching

Tulevaisuus ei vaan tapahdu, vaan se tehdään.  Monet menestyvät yritykset ovat jo oivaltaneet, että mikäli yritys haluaa pitää kilpailukykynsä, sen on pidettävä työntekijöistään hyvä huoli. Tässä me voimme olla yritykselle tärkeä kumppani.

Avainsanoja

 • haasteiden ratkaiseminen
 • yksilövalmennus
 • työnohjaus
 • coaching
 • motivoiva keskustelu
 • toiminnan ylläpito
 • tulevaisuuden tekeminen

Tulevaisuus ei vaan tapahdu, vaan se tehdään.  Monet menestyvät yritykset ovat jo oivaltaneet, että mikäli yritys haluaa pitää kilpailukykynsä, sen on pidettävä työntekijöistään hyvä huoli. Tässä me voimme olla yritykselle tärkeä kumppani.

Coachimme tukee ja auttaa asiakasta kirkastamaan ja saavuttamaan henkilökohtaisia tai ammatillisia tavoitteitaan sekä vahvistamaan itsetuntemusta, joustavuutta ja muutoskyvykkyyttä.

Lyhytterapia

Mielenterveyden tukihoitoa, helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua äkilliseen tai pidempiaikaiseen haasteeseen, kuten ensimmäinen masennusjakso, uupumus, elämänkriisi tai reaktio johonkin kriittiseen tilanteeseen.

Avainsanoja

 • mielenterveys
 • ratkaisukeskeisyys
 • juurisyyanalyysi
 • tukihoito

Mielenterveyden tukihoitoa, helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua äkilliseen tai pidempiaikaiseen haasteeseen, kuten ensimmäinen masennusjakso, uupumus, elämänkriisi tai reaktio johonkin kriittiseen tilanteeseen.

Terapiassa on selvä rakenne ja määrätty tapa työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tutkimukset ja selvitykset

Olemme tutkimustoiminnan ammattilaisia, joilta toimialajärjestöt, yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat hankkia liiketoimintaan, työyhteisöihin ja johtamiseen liittyviä selvityksiä toimintansa kehittämisen ja paremman työelämän tueksi.

Avainsanoja

 • toimialaselvitykset
 • syväkartoitus
 • terveystarkastus ja kunto-ohjelma (KasvuAudit)
 • ilmapiiriselvitystä täydentävät ja syventävät selvitykset
 • asiakastyytyväisyysselvitykset ja niitä syventävät selvitykset

Olemme tutkimustoiminnan ammattilaisia, joilta toimialajärjestöt, yritykset, yhdistykset ja säätiöt voivat hankkia liiketoimintaan, työyhteisöihin ja johtamiseen liittyviä selvityksiä toimintansa kehittämisen ja paremman työelämän tueksi.

Teemme yhteisöille syväkartoituksia, liiketoiminnan terveystarkastuksia ja kunto-ohjelmia sekä ilmapiiri- ja asiakastyytyväisyyskyselyitä täydentäviä selvityksiä.

Tarkastamme nopeasti henkilöstöön liittyvien lakisääteisten asiakirjojen tilan ja kehittämistarpeet.