Psykologinen turvallisuus – aidon yhteistyön elinehto

Olipa kerran pieni viisihenkinen tiimi. Sen kaksi jäsentä kokivat turhauttavina Teams-palaverit, joissa he eivät mielestään saaneet suun vuoroa ja tulleet kuulluiksi. Niinpä he sopivat, että ottaisivat asian puheeksi tiimin seuraavassa palaverissa, jossa kaikki olisiva fyysisesti läsnä. Toinen aloitti kertomalla tunteistaan ja tarpeistaan ja kysyi tiimiltä, miten he voisivat tulevaisuudessa toimia niin, että kaikkien ääni tulisi kuuluville. Keskustelua aiheesta ei oikein syntynyt.

Muutaman päivän päästä esimies ja HR kutsuivat vakavaan keskusteluun sen, joka oli ottanut asian puheeksi. Häntä nuhdeltiin muutama kuukausi aiemmin tiimiin liittyneen henkilön kiusaamisesta. Tuore työntekijä oli kokenut, että häntä pidettiin syypäänä ongelmaan. Sen sijaan, että hän olisi palaverissa kertonut tunteistaan ja ajatuksistaaan, hän meni palaverin jälkeen kertomaan asiasta esimiehelle. Esimies tulkitsi tilanteen niin, että kyse oli kiusaamisesta. Lopputuloksena järjestettiin esimiehen valvovan silmän alla tilaisuus, jossa asian puheeksi ottanut henkilö pyysi anteeksi uudelta työntekijältä. Hänen oma huolensa sen sijaan jäi käsittelemättä, eikä hän kokenut edelleenkään tulleensa kuulluksi. Lisäksi esimies kielsi tuomasta omia tunteita esille, koska se tuntuu muista vaivaannuttavalta.

Esimerkin työyhteisöstä mitä ilmeisimmin puuttui psykologinen turvallisuus. Mutta mitä psykologinen turvallisuus on?

Psykologinen turvallisuus mahdollistaa avoimuuden

Haluamme kaikki tulla nähdyiksi, kuulluiksi ja hyväksytyiksi sellaisina kuin olemme. Sosiaalisina olentoina meillä on tarve olla yhteydessä muiden kanssa yhteisössä, johon voimme luottaa. Psykologisen turvallisuuden vallitessa ihmiset uskaltavat ottaa asioita puheeksi. He uskaltavat kertoa tunteistaan ja tarpeistaan ilman, että joutuvat niiden vuoksi vaikeuksiin. Ihmiset ovat valmiita jakamaan hullujakin ideoita ilman alas ampumisen pelkoa. Työpaikalla uskalletaan keskustella asioista avoimesti ja suoraan niiden oikeilla nimillä, jokainen voi kertoa keskeneräisistä ajatuksista, kysyä ”tyhmiäkin” kysymyksiä, pyytää muilta apua ja kertoa epäonnistumisista ilman, että tarvitsee pelätä tulevansa nolatuksi, saavansa rangaistuksen tai joutuvansa silmätikuksi. Kaikkia kannustetaan puhumaan ja jakamaan ajatuksiaan, ideoitaan ja tunteitaan.

Psykologisesti turvallisella työpaikalla kunnioitetaan toisten osaamista, suhtaudutaan työkavereihin myönteisesti, kannustetaan, rohkaistaan sekä pyydetään ja annetaan runsaasti palautetta. Psykologisesti turvallisessa työyhteisössä ihmiset kunnioittavat ja arvostavat toisiaan sekä luottavat siihen, että kaikki haluavat hyvää toisilleen. Huolista ja virheistä puhuminen on täysin luonnollista ja normaalia. Turvallisessa työyhteisössä opitaan yhdessä ja jaetaan osaamista.

Psykologisen turvallisuuden merkitys korostuu konfliktitilanteissa ja kriiseissä, joissa luottamus punnitaan. Kun yhteisössä on psykologista turvallisuutta, vaikeista asioista puhuminen, anteeksi antaminen ja luottamuksen uudelleenrakentaminen on mahdollista silloinkin, kun luottamus on jo hiukan rikkoutunut. Työyhteisö, jossa ihmiset uskaltavat epäonnistua, mahdollistaa virheistä oppimisen, rohkeat kokeilut ja muutoskyvykkyyden.

Jos psykologista turvallisuutta ei ole

Organisaatiosta, josta puuttuu psykologinen turvallisuus, puuttuu myös luottamusta. Kun luottamusta ja turvan tunnetta ei ole, elämme pelossa. Kivikautisissa aivoissamme on silloin hälytystila päällä, ja elimistö valmistautuu taistelemaan, pakenemaan tai leikkimään kuollutta. Silloin jää iso osa asioista havaitsematta, pelon tilassa ei kykene olemaan luova eikä oppimaan. Uusia ideoita ja ajatuksia ei tuoda esiin eikä uusia toimintatapoja uskalleta kokeilla. Kyvyt ja luovuus jäävät pimentoon. Lisäksi erilaisia vaihtoehtoja ei kyetä näkemään, eikä asioita uskalleta ottaa puheeksi. Ihmiset alkavat helposti kilpailla keskenään. Tietoa ei jaeta eikä virheistä kerrota, vaan niitä piilotellaan. Psykologista turvallisuutta ei synny, jos vähättelyn tai rangaistuksen riski on iso.

Pelossa eläminen rasittaa ihmistä myös fyysisesti. Erilaiset stressin oireet nostavat päätään. Ihmiset voivat huonosti.

Miksi psykologinen turvallisuus on tärkeää?

Työt ovat muuttuneet sellaiseen suuntaan, jossa psykologisen turvallisuuden merkitys korostuu. Työtä tehdään projekteissa, työryhmissä, tiimeissä, verkostoissa, yhdessä asiakkaan kanssa. Yksinäisiä puurtajia alkaa olla aika vähän nykyisin. Työympäristöt ovat muuttuneet monimutkaisiksi ja ovat jatkuvassa muutoksessa, jolloin työntekijöiden pitää koko ajan oppia uutta ja keksiä uusia ratkaisuja. Työnkuvat muuttuvat kiihtyvällä tahdilla, työtehtäviä häviää ja uusia syntyy tilalle. Uutta tietoa tulee koko ajan lisää, teknologia kehittyy ja asiakkaiden mieltymykset ja vaatimukset muuttuvat nopeammin kuin aiemmin. Tällaisessa ympäristössä psykologinen turvallisuus mahdollistaa tehokkaan yhteistyön. Uuden tiedon jakamisen edellytyksenä on se, että työntekijällä on turvallinen olo.

Google tutki taannoin menestyneitä tiimejä; mikä teki niistä muita parempia. Yhdeksi yhdistäväksi tekijäksi osoittautui psykologinen turvallisuus, jonka katsottiin olevan yksi menestyvien tiimien perusteista. Tiimeissä, joissa oli luottamusta, ideoitiin ja opittiin uutta sekä voitiin hyvin. Lisäksi psykologisesti turvallisilla työpaikoilla suorituskyky oli parempi.

Miten psykologista turvallisuutta voi lisätä?

Turvallisuuden elementtejä olisi hyvä tuoda systemaattisesti organisaation jokaiselle tasolle. Sekä esimiehen että työyhteisön valmiuksia dialogisuuteen kehitetään, jotta taataan vuorovaikutuksen turvallisuus. Samanaikaisesti kehitetään myös osaamista ja parannetaan rakenteita. Usein tähän tarvitaan ulkopuolista apua.

Johtamisella on suuri merkitys psykologisen turvallisuuden mahdollistajana. Esimiehen rooli hyväksyvän ilmapiirin luomisessa on suuri, vaikka jokaisella meistä on tässä oma kortensa kekoon kannettavana. Turvallisen ilmapiirin voi helposti tuhota vähättelyllä, henkilöön menevillä kommenteilla, syyllistämisellä ja väittelyillä, joissa osapuolet pyrkivät voittamaan toisensa. Esimiehen on tavattoman helppo omalla toiminnallaan aiheuttaa turvattomuutta.

Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa suuresti se, että työpaikalla hyväksytään kaikenlaisten tunteiden, myös niiden vähemmän positiivisten olemassaolo. Kun kaikkiin tunteisiin on lupa, vapautuu energiaa yhteiseen tekemiseen tunteiden peittelyn ja teeskentelyn sijaan. Myös kuormitus ja stressi vähenevät, kun kaikilla on lupa tuntea ja ajatella juuri niin kuin he sillä hetkellä tekevät. Turvallisuuden luomisessa on tärkeää tukea avoimuutta ja osoittaa toisia kohtaan kunnioitusta ja arvostusta.

Olemme kaikki erilaisia, ja erilaisuus tuo rikkautta työyhteisöön. Turvallisessa yhteisössä varmistetaan, että kaikkia kuunnellaan, jokaisen mielipidettä pidetään yhtä arvokkaana eikä kenenkään näkemyksiä väheksytä. Huolehditaan siitä, että myös hiljaisemmat työntekijät saavat mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan. Esimies voi esimerkiksi jakaa puheenvuoroja tasapuolisesti ja antaa kaikille saman verran aikaa puhua. Sellaisten foorumeiden luominen, joissa voi kohdata ja tulla kuulluksi, on tärkeää myös etätyössä. Asioista voi olla eri mieltä, kun vuorovaikutus on myönteistä, avointa ja työkaveria kunnioittavaa.

Entä miten asiat olisivat menneet alun työyhteisössä, jos siellä olisi ollut psykologista turvallisuutta? Huolensa esittäneen tunnetta ja kokemusta olisi pidetty totena ja merkityksellisenä, ja tiimin jäsenet olisivat osoittaneet tälle myötätuntoa. Mielensä pahoittanut uusi työntekijä olisi tuonut oman tunteensa ja ajatuksensa esiin ja varmistanut, ymmärsikö asian oikein. Tiimi olisi yhdessä lähtenyt etsimään ideoita ja hakemaan ratkaisua palaverikäytäntöihinsä niin, että jokaisella olisi mahdollisuus tuoda yhteiseen keskusteluun omia ajatuksiaan ja mikä tärkeintä, jokaisella olisi ollut mahdollisuus tulla kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi omana itsenään.

Marja Konttila

Haluatko lähteä kehittämään psykologista turvallisuutta organisaatiossasi? Ota yhteyttä, niin varmistamme yhdessä toimivat rakenteet, prosessit ja toimintatavat!