Pienryhmämalli

Pienryhmämalli (Method Skillmotor ™) on henkilöstön ja esimiesten pienryhmien toimintaan perustuva systemaattinen työhyvinvoinnin, osaamisen, työyhteisön toimivuuden ja tuottavuuden kehittämistyökalu. Perusmuodossaan pienryhmätoiminnalla tarkoitetaan noin 4-10 hengen ryhmissä tapahtuvaa säännöllistä koko henkilöstön osallistavaa tavoitteellista kehittämisfoorumia, joka on osa organisaation johtamisjärjestelmää. Se on tasaveroiseen arvostavaan vuoropuheluun perustuvaa yhteistoimintaa, joka hyödyntää erilaisia näkökulmia toiminnan kehittämisessä.  Mallin avulla luodaan turvallinen ja motivoiva ”työskentelytila”, joka mahdollistaa ihmisten syttymisen ja sitoutumisen.  Kehittämällä toimintaa yhteistyössä parannetaan samalla ilmapiiriä, osaamista, hyvinvointia, laatua ja tuottavuutta. Malli soveltuu yli toimiala- ja kokorajojen.  Sen sovellutuksia on käytetty rajuista muutostilanteista ja työilmapiiriongelmista LEANaukseen.  

Tulokset ovat olleet erittäin hyviä.  Sairauspoissaolot, hävikki ja häiriöt ovat puolittuneet ja työtapaturmat vähentyneet merkittävästi. Työelämän laatu ja hyvinvointi ovat parantuneet ja muutosmyönteisyys lisääntynyt. Myös koettu johtamisen laatu, oikeudenmukaisuus, työntekijöiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet sekä osaaminen ja prosessin hallinta ovat parantuneet (Elintarvikealan Tuottavuus Talkoot loppuraportti, Sosiaali- ja Terveydenhuoltoalan Tuottavuus Talkoot loppuraportti).

Vaasan & Vaasan Oy, Vuoden henkilöstöteko 2006 – Pienryhmätoiminnan vakiinnuttaminen osaksi yritystoimintaa ja sen kehittämistä.

Vaasan & Vaasan Oy:n pienryhmätoiminnan tavoitteena on parantaa työyhteisön ilmapiiriä ja viihtyvyyttä sekä saada henkilöstön koko osaaminen käyttöön. Pienryhmätoiminnan periaatteena on, että työntekijä itse pääsee osallistumaan oman työnsä kehittämiseen.

Kilpailun tuomariston mukaan Vaasan & Vaasan Oy:n pienryhmätoimintamalli ansaitsi voiton, koska se on parantanut henkilökunnan työolosuhteita ja lisännyt ammattiylpeyttä. Hanke on erittäin innovatiivinen ja ajankohtainen, ja henkilöstön osallistuminen näkyy selvästi. Pilottileipomossa työtyytyväisyys on mittauksien mukaan parantunut huomattavasti, ja kokonaishävikkimäärä laskenut usealla prosentilla.

Vaasan & Vaasan Oy:n henkilöstöjohtaja, Sirpa Laakso painottaa, että yhteinen pienryhmätoimintamalli edesauttaa myös muutosten läpivientiä työyksiköissä.

”Suuren, valtakunnallisen yhtiön on haasteellista johtaa henkilöstöään niin, että kaikkien ääni pääsee kuuluviin. Nykyinen, yhteinen toimintamalli on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi kehittää työtapoja.”

”Yrityksen kannalta on ihan hämmästyttävää, että tällä päästään kiinni kipukohtiin, joita ei muuten saada tehokkaalla ja tunnollisella työskentelyllä esille.”

”Ihmiset ovat todella hyvin puhuneet työn tekemisen esteistä, jotka ei muuten olisi nousseet esiin. Myös ihmiset, jotka sanoneet, että ei mulla ole mitään, ovatkin lopussa ihmetelleet, että tulinpas sanoneeksi.”

”Ihmiset tekevät yhdessä. Saavat ihmeitä aikaan. Isot haastavat asiat ovat tosi hyvin työstössä. Aika iso muutos on ihan muutamassa kuukaudessa tapahtunut.”